Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Operator – operatorem strony jest Allfoodies sp. z o.o. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, mail: info@wrzacakuchnia.pl
Platforma – prowadzona przez Operatora w języku polskim platforma wymiany i prezentacji informacji o charakterze kulinarnym, w ramach której prezentowane są informacje kulinarne, przepisy, itp., utrzymywana przez Operatora w domenie wrzacakuchnia.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora,
Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał prawo do korzystania z Platformy na zasadach określonych w Regulaminie,
Dane Kulinarne – informacje, przepisy, zdjęcia oraz inne dane o charakterze kulinarnym zamieszczone przez Użytkownika na Platformie,
Konto – utworzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika, oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy,
Rejestracja – procedura zakładania Konta
Newsletter – informacja wysyłana do Użytkowników Platformy zawierająca przepisy, informacje handlowe, marketingowe itp.
Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA NA PLATFORMIE
1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Użytkownik, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych niezbędnych do stworzenia profilu Użytkownika, wskazanych w formularzy rejestracyjnym. nazwy oraz hasła. W przypadku Rejestracji przy użyciu loginu i hasła używanego w portalach społecznościowych, warunkiem prawidłowej Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie odpowiednich zgód, w takiej sytuacji nie stosuje się ust. 3 zdanie pierwsze poniżej.
3. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zarejestrowania Użytkownika na Platformie na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Operator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Platformy przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w ust. 2
5. W wyniku prawidłowej Rejestracji Operator tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym lub loginu wykorzystywanego w portalach społecznościowych (w przypadku Rejestracji w sposób określony w ust. 2 zdanie drugie). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na Platformie poprawnej nazwy i hasła (logowanie).
6. Konto zawiera dane osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub dane udostępnione przez portal społecznościowe w przypadku Rejestracji w sposób określony w ust. 2 zdanie drugie. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych osobowych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Platformy. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie korzystania z Platformy, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
8. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych na Platformie w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Operator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.

II. PLATFORMA

Artykuł 3. CHARAKTER PLATFORMY
1. Operator, umożliwia Użytkownikom prezentacje lub zamieszczanie na Platformie Danych Kulinarnych na zasadach określonych w Regulaminie w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Użytkownik może również korzystać ze Sklepu.
2. W celu uniknięcia wątpliwości Operator oświadcza, iż Platforma ma charakter społecznościowy i nie umożliwia zawierania umów online przez Użytkowników i jest jedynie platformą umożliwiającą prezentacje, zamieszczenie i przeglądanie Danych Kulinarnych oraz dokonywanie zakupów w Sklepie.

Artykuł 4. OGRANICZENIA
1. Użytkownik zobowiązuje się do nieprezentowania na Platformie informacji, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których prezentacja może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
2. Operator jest uprawniony do weryfikacji danych i opisów prezentowanych na Platformie, jak również Operator jest uprawniony do odmowy prezentacji Danych Kulinarnych lub zawieszania prezentacji Danych Kulinarnych, w przypadku gdy ich prezentacja narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

Artykuł 5. ZAMIESZCZANIE DANYCH KULINARNYCH
1. Aby zamieścić Dane Kulinarne na Platformie, Użytkownik korzystając z narzędzi dostępnych na Platformie tworzy opis Danych Kulinarnych. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić dostępny na Platformie stosowny formularz.
2. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści opisu Danych Kulinarnych oraz umieszczeniu co najmniej jednego zdjęcia w opisie przez Użytkownika, mogą one przed ich opublikowaniem na Platformie podlegać weryfikacji przez Operatora. Po ich akceptacji przez Operatora opis Danych Kulinarnych jest niezwłocznie publikowany na Platformie.
3. Poprzez prezentację Danych Kulinarnych Użytkownika oświadcza, że nie istnieją prawne zakazy do prezentacji tych danych.
4. Opis Danych Kulinarnych powinien być rzetelny i kompletny. Opis powinien być zgodny z wymogami prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Danych Kulinarnych, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść opisów Danych Kulinarnych oraz za szkody wynikające z użycia tych informacji przez innych Użytkowników.
5. Opis Danych Kulinarnych należy umieścić w odpowiedniej kategorii na Platformie. Operator jest uprawniony do przeniesienia opisu Danych Kulinarnych do właściwej kategorii, bez uzyskania zgody Użytkownika.
6. Informacje zawarte w opisie mogą dotyczyć wyłącznie danego przepisu. Niedozwolone jest zamieszczanie w opisie linków do stron internetowych, reklam produktów i usług, lub innych informacji nie mających charakteru kulinarnego.
7. Użytkownik nie jest związany treścią zawartą w opisie Danych Kulinarnych i może dokonać zmian ich treści lub usunięcia z Platformy. W takim przypadku Użytkownik powinien wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści z Platformy przesyłając stosowną wniosek na adres przepisy@wrzacakuchnia.pl. Operator niezwłocznie usunie wnioskowane treści z Platformy.

Artykuł 6. Zakres i warunki otrzymywania Newsletterów
1. Każdy Użytkownik może otrzymywać Newsletter, wyrażając taką chęć podczas Rejestracji lub w odpowiednim formularzu Konta.
2. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newsletterów poprzez przesłanie wiadomości z treści z wpisanym słowem „rezygnacja” na adres info@wrzacakuchnia.pl lub postępując zgodnie z instrukcją usunięcia adresu z listy prenumeratorów, zawartą w każdym Newsletterze.
3. W Newsletterach znajdują się autorskie teksty (przepisy oraz teksty związane z tematyką gotowania). Teksty te można przesyłać znajomym, kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Operator nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych tekstów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
4. W Newsletterach mogą znaleźć się reklamy zewnętrznych podmiotów. Ewentualne reklamy w Newsletterach będą w czytelny sposób oddzielone od ich tekstu i oznaczone słowem „reklama”.

Artykuł 7. PRAWA AUTORSKIE
1. Użytkownik poprzez zamieszczenie Danych Kulinarnych w Serwisie gwarantuje, że dysponuje on pełnią praw do tych danych, w zakresie umożliwiającym prezentację tych danych na Platformie oraz udzielenie licencji Operatorowi.
2. Użytkownik z chwilą umieszczenia Danych Kulinarnych na Platformie udziela Operatowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nie ograniczonej terytorialnie i czasowo, licencji z prawem do udzielenia sublicencji na korzystanie z Danych Kulinarnych (obejmujących przepisy, zdjęcia lub inne informacje) na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania, zwielokrotniania, wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
3) łączenia z innymi utworami,
4) swobodnego używania i korzystania z Danych Kulinarnych oraz ich pojedynczych elementów w zakresie prowadzenia programów lojalnościowych, reklamy i promocji towarów i usług Operatora,
5) wprowadzania Danych Kulinarnych do sieci Internet i Intranet.
3. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Operatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii lub tekstów wykorzystanych przez Użytkownika przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Operator natychmiast powiadomi Użytkownika o wystąpieniu takich roszczeń.
4. Operator w celu uniemożliwienia wykorzystania Danych Kulinarnych w innych serwisach bez zgody Operatora lub bez wskazania źródła Danych Kulinarnych, może oznaczyć Dane Kulinarne „znakami wodnymi” lub innymi formami identyfikującymi, iż Dane Kulinarne pochodzą z Platformy.

Artykuł 8. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI OPERATORA
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Platformy jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, prawdziwość lub legalność prezentowanych na Platformie Danych Kulinarnych.
2. Operator może usunąć informacje dotyczące Danych Kulinarnych w przypadku, gdy informacje te naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Operatora. Wskutek usunięcia Danych Kulinarnych lub ich części informacje te przestają być dostępne na Platformie.
3. Operator może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Operatora. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora lub innych Użytkowników.
4. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik nie posiada dostępu do żadnych funkcjonalności Konta.
5. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Operatora. Operator może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.
6. Operator dokłada wszelkich starań, by wszystkie publikowane informacje, przepisy i porady na Platformie były sprawdzone, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie – a w szczególności np. za nieudany obiad, czy niesmaczną kolację.
7. Korzystając z porad i przepisów zamieszczonych na Platformie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad w kuchni i tzw. zasad bezpieczeństwa.

Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI i PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Platformy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Platformy, w tym do logo „WrzacaKuchnia” a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Platformie, przysługują Operatorowi lub właścicielom tych znaków, o ile nie wskazano inaczej. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Operatorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Operatora.
3. Użytkownik jest uprawniony do linkowania lub osadzania kodów z adresem strony Platformy w innych serwisach lub na swoich stronach internetowych, oraz do wykorzystania poza Platformą dostępnych w ramach Konta informacji.

Artykuł 10. SYSTEM KOMENTARZY
1. W ramach Platformy Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy w formie opisowej, który służy do wymiany subiektywnych opinii o dotyczących Danych Kulinarnych.
2. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Platformę.
3. Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnych Danych Kulinarnych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.
4. Komentarze w formie opisowej i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
1) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
2) danych kontaktowych podmiotów innych niż wystawiający komentarz czy odpowiedź Użytkownik, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nazwy (loginu), miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
3) adresów stron internetowych,
4) treści o charakterze reklamowym.
5. Operator nie ingeruje w treści komentarzy i w przypadku komentarzy w formie opisowej odpowiedzi do nich. Operator usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Operator może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
1) komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w Regulaminie,
2) komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwym Danym Kulinarnym, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
3) komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który działał z intencją zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi,
4) treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 11. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).
2. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników zebranych za pośrednictwem Platformy. Dane kontaktowe Operatora zostały wskazane w Artykule 1 niniejszego Regulaminu.
3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) świadczenie na rzecz Użytkowników usług dostępnych na Platformie drogą elektroniczną, w tym prowadzenie Konta (w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i niniejszy Regulamin, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Operatorze, związanych z prowadzoną przez niego działalnością, wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków prawno-podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Operatora, takich jak: marketing produktów i usług Operatora, zarządzanie relacjami, monitorowanie i poprawa jakości usług świadczonych przez Operatora, ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) realizacja celów marketingowych, w tym wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody w tym zakresie (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
e) udostępnianie danych osobowych Użytkownika na rzecz innego Użytkownika w przypadku ……………………. – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody w tym zakresie (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w celach wskazanych w punkcie 3 powyżej, Operator może ujawnić dane osobowe Użytkowników następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Operatora, np. dostawcy usług informatycznych, tj. Mailchimp, OVH, Hekko.
c) Innym Użytkownikom – za wyraźną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Operatora przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania. W szczególności, w zakresie realizacji usług dostępnych na Platformie, dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres ich świadczenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny do realizacji przez Operatora jego uzasadnionych interesów, w zakresie określonym w punkcie 3 powyżej. W przypadkach, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkowników stanowi wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez Operatora celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Użytkownika wyrażonej zgody.
6. Użytkownikom przysługują następujące prawa wobec Operatora:

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych;
g) w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych wyrażonej przez Użytkownika – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie korzystania z usług dostępnych na Platformie, w szczególności w odniesieniu do prowadzenia Konta. Jest ono także niezbędne do realizacji przez Operatora obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Operatora wskazanych w niniejszym Regulaminie. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez Operatora, w tym w celu skorzystania z uprawnień przysługujących Użytkownikom, o których mowa w pkt 6 powyżej, należy skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem jego danych kontaktowych wskazanych w Artykul 1 niniejszego Regulaminu.
9. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od innego Użytkownika.

3.

Artykuł 12. ZMIANY REGULAMINU
1. Operator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Platformy. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Platformie zmienionego Regulaminu.
2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu na Platformie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Platformy ze skutkiem określonym w art. 12.1.

Artykuł 13. REZYGNACJA Z PLATFORMY
1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Platformy poprzez wysłanie maila, obejmującego oświadczenie o rezygnacji, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 12.4., Użytkownik rezygnuje z Platformy ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
2. Z ważnych przyczyn Operator może zawiesić funkcjonowanie Platformy na rzecz Użytkownika za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w art. 12.1.

Artykuł 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej lub mailem na adres reklamacje@wrzacakuchnia.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje na Platformie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 15. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Prawem właściwym dla sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z działaniem Platformy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Artykuł 16. WAŻNOŚĆ
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Logowanie

yNie masz konta? zarejestruj się

 

Hasło zostanie przesłane na podany adres e-mail po zakończeniu rejestracji

Klikając poniższy przycisk, potwierdzasz zapoznanie się i zgodę z regulaminem, polityką prywatności, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz politykę plików "cookies".

Zaloguj się lub zarejestruj za pośrednictwem serwisów społecznościowych

Klikając powyższy przycisk, potwierdzasz zapoznanie się i zgodę z regulaminem, polityką prywatności, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodą na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz politykę plików "cookies".

×

Sałaty, makarony, dania główne, słodkości.
Twoje ulubione potrawy, informacje o składnikach, inspiracje i artykuły wprost na Twoj e-mail:

×

Znajdź przepis

Sałaty, makarony, dania główne, słodkości.
Na Wrzącej Kuchni znajdziesz wiele sprawdzonych i oryginalnych przepisów. Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleźć cos dla siebie.

×